Uitgeoefende activiteiten in 2018

Dankzij twee donaties heeft Stichting Emergo het in 2018 mogelijk gemaakt voor leerlingen in de zogenaamde Internationale Schakel Klassen in het voortgezet onderwijs om het MotivatieKompas programma te doorlopen.

Wat is ISK?

In de Internationale Schakelklassen (ISK) zitten leerlingen van 12 tot 18 jaar die weinig of geen Nederlands spreken. De Nederlandse taal staat hier centraal om de leerlingen voor te bereiden op het reguliere, Nederlandstalige onderwijs. Ook worden ze wegwijs gemaakt in de Nederlandse cultuur en samenleving. Vanuit de ISK-klas stromen ze ons Nederlandse onderwijs in. Het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding is voor deze groep een haast onmogelijke opgave. In het ISK-traject ontbreekt daarvoor de tijd, thuis ontbreekt meestal de kennis.

‘ Je zult er maar zitten, weggeplukt uit je leven, in een Internationale Schakelklas. Ver weg van waar je je thuis voelde, ver weg van alles wat je kende en waar je zo vertrouwd mee was. Je spreekt nog (bijna) geen Nederlands maar je moet wel in Nederland naar school en ook nog eens voor een vervolgopleiding gaan kiezen. Hoe verloren zul je je dan voelen? Ondanks alles wat je achtergelaten hebt, heb je gelukkig wel jezelf meegenomen en jij mag er zijn, waar je ook bent!’

Stichting Emergo wil deze kwetsbare jongeren graag de kans geven zichzelf weer terug te vinden. Ze laten beseffen welke talenten ook zij hebben en hoe ze die voor hun eigen toekomst in kunnen zetten. Onze droom is alle ISK-leerlingen een MotivatieKompas® te geven dat ze de weg wijst in onze, voor hen zo onbekende onderwijsomgeving. Een ‘warm’ en betekenisvol overdrachtsdocument voor hun vervolgopleiding of aanstaande baan. Vaak het eerste certificaat voor hun nieuwe leven in Nederland.

Wat is het Motivatiekompas?

In het traject van het MotivatieKompas® gaan de ISK-leerlingen onder begeleiding van gecertificeerde Motivatiespecialisten op zoek naar hun persoonlijke talenten. Even weg van al je nare herinneringen, puur op zoek naar jezelf en naar de richting van jouw toekomst. De samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun keuzes en eigen afwegingen kunnen maken. Het is dus van groot belang dat de ISK-leerling zichzelf kent, erkent en waardeert. Ieder mens heeft een uniek motivatiepatroon dat voortkomt uit zijn eigen persoonlijke verhalen. Dat waar jij je bed voor uit komt, dat wat jouw innerlijk vuur laat branden, dat waar jij veel plezier in hebt en waarin je daardoor ook succesvol zult zijn. Dat MotivatieKompas® is een waardevol instrument voor iedereen voor de rest van het werkende leven. Dat MotivatieKompas® is extreem waardevol voor de leerlingen in de Internationale schakelklas, die die richting in hun leven even helemaal kwijt zijn.

De kracht van motivatie

Het valt niet mee om door alle minder leuke herinneringen heen op zoek te gaan naar trotse en voldoening gevende persoonlijke verhalen. Maar ze zijn er wel en ze komen altijd boven tafel, zelfs na de meest bizarre omstandigheden. De bewustwording van talenten die de ISK-leerling zelf leert herkennen en benoemen, geeft ze een sprong vooruit in de goede richting. Zo maken ze ook een goede start in het reguliere onderwijs en in onze maatschappij. Het MotivatieKompas® helpt de ISK-leerlingen om bezig te zijn met hun toekomst. Iets wat voor de juiste doorstroom in ons onderwijs zó belangrijk is. Meedoen met het MotivatieKompas® betekent ook persoonlijk groei en ontwikkeling en automatisch groeit ook de kennis van onze taal. Tijdens dit traject is er ruimte voor individuele aandacht. De Motivatiespecialist bouwt een persoonlijke vertrouwensband op.

ISK De Brink Laren

Dit was de 1e pilot op een ISK-school om te kijken wat het MotivatieKompas® voor deze groep zou kunnen betekenen. Er werd gewerkt met twee leerlingen van 16, een jongen en een meisje uit Syrië en Palestina. Zowel de coördinator als de leerlingen waren erg enthousiast en de uitreiking van de certificaten maakte de andere leerlingen geïnteresseerd en leergierig. Vier coaches gingen vervolgens aan de slag met een groep van 16 leerlingen, een groep van 6 en in 2019 zijn nog twee groepen gestart. Beeld werd ingezet om de taalachterstand te overbruggen. Vooraf werd er een nulmeting gedaan, zodat de resultaten ‘gemeten’ konden worden. De ISK-leerlingen uit de pilots maakten zichtbare sprongen vooruit nadat ze hun eigen talenten en motivatie ontdekten. Leerlingen van 12-17 jaar uit veel verschillende landen vonden elkaar in hun enthousiasme, kwetsbaarheid en intrinsieke motivatie toen ze op zoek gingen naar de dingen waar ze trots op zijn. (zie onderaan het jaarverslag de evaluatie van een docent van deze school)

Pilot ISK Edith Stein College Den Haag

De pilot op het Edith Stein College met een groep van 14 en een groep van 35 leerlingen in mei 2018 is goed bevallen. De leerlingen geven aan zich goed te herkennen in het MotivatieKompas® en ook nieuwe kanten van zichzelf te zien. Bij veel van de leerlingen die de nulmeting en de eindmeting hebben ingevuld zie je een meer realistische keuze voor een vervolgopleiding. Een leerling die advocaat wilde worden gaat een creatieve opleiding doen, en door de onderbouwing van haar talenten kreeg een dochter de steun van haar vader voor een andere richting dan de vader oorspronkelijk in gedachten had.

VOAT (voortgezet onderwijs anderstaligen) Summa College Eindhoven

Hier is het eerste traject van het MotivatieKompas® zo goed bevallen dat de school geld uit een bovenschools fonds heeft gevonden om nog een tweede groep met het MotivatieKompas® te laten werken. Leerlingen zeggen in de eerste evaluaties dat ze veel over zichzelf geleerd hebben en het heel nuttig te vinden voor hun toekomst.

De functie van Stichting Emergo is, naast het bredere doel om intrinsiek motivatie de bouwsteen te maken bij beroeps- en studie keuze, het verkrijgen van donaties om dit werk mogelijk te maken voor doelgroepen die het zelf niet kunnen betalen. De uitvoering wordt gerealiseerd door de inzet van Coaches die zijn opgeleid tot MotivatieSpecialist. De organisatie daarvan is vanaf 2019 in handen van MotivationLeaders bv i.o. Met deze organisatie heeft Stichting Emergo de afspraak dat door Stichting Emergo gefinancierde projecten op basis van no profit – no loss worden uitgevoerd.

Jongeren hebben de toekomst, ALLE jongeren. Juist bij kwetsbare en kansarme jongeren is het van groot belang om het motivatiebewustzijn, de zelfkennis en het zelfvertrouwen te vergroten.

Donaties dragen bij aan de enorm belangrijke keuze van ISK-leerlingen voor hun vervolgopleiding. Daarmee leveren donateurs ook een bijdrage aan onze gehele maatschappij.

Evaluatie van een van de docenten van ISK Het Gooi.

HET MOTIVATIEKOMPAS OP ISK HET GOOI

Vorig schooljaar zijn wij op ISK Het Gooi begonnen met het motivatiekompas. Na een ontmoeting met de heer Philips, hebben we besloten om mee te doen aan een pilot. De eerste serie werd gedaan door twee leerlingen, samen met een coach. Meteen al bleek, dat leerlingen het heel fijn vinden om op deze manier bezig te zijn met hun toekomst. De tweede serie werd daarom meteen al uitgebreid. Er kwamen meerdere coaches, en meer leerlingen konden mee doen. Ook deze serie is heel goed verlopen. De leerlingen waren erg enthousiast!

Dit schooljaar hebben we geprobeerd om alles wat meer structuur te geven. Er werd een lokaal vrijgemaakt, zodat de coaches een vaste plek hebben om met de leerlingen te werken, en ook wordt er nu op een vast moment in de week gewerkt aan het motivatiekompas. Inmiddels hebben we twee rondes achter de rug, waar in totaal ongeveer 20 leerlingen aan mee hebben gedaan.

Waarom zijn wij als ISK zo enthousiast over het Motivatiekompas: De leerlingen die bij ons op school zitten, zijn hier om Nederlands te leren. Ze hebben veel verschillende achtergronden, want ze zijn afkomstig uit landen als Eritrea, Syrië, Brazilië, China, Afghanistan en Irak. Bij het Motivatiekompas krijgen ze de kans om weer eens echt met hun eigen toekomst bezig te zijn, om echt na te denken over wat hun passie is, en om ook te kijken naar hoe ze hun doel kunnen bereiken. Als voorbeeld: er was een leerling,afkomstig uit Koerdistan. Heel veel ellende meegemaakt, zowel in Koerdistan, als op de vlucht en nu nog steeds thuis. Hij ging zitten en aan het werk, en zei uit de grond van zijn hart: “het gaat nu echt om mij, ik kan bezig zijn met wat ik wil”.

Aangezien op een dergelijke manier bezig zijn niet in ons normale curriculum zit, vormt het Motivatiekompas echt een meerwaarde. Daarnaast zijn de leerlingen ook aan het werk aan hun praktische vaardigheden; lezen, schrijven, spreken, een presentatie houden etc. Ook om deze reden vinden wij het Motivatiekompas echt een bijdrage leveren aan ons normale programma.

Het zou mooi zijn als al onze leerlingen uiteindelijk een keer mee kunnen doen. 

Marina van Linschoten
Docent NT2/Mentor/Uitstroom CoördinatorISK Het Gooi, Laren