Uw donatie

GEEF KWETSBARE ISK-LEERLINGEN EEN KOMPAS VOOR HUN TOEKOMST!

Je zult er maar zitten, weggeplukt uit je leven, in een Internationale Schakelklas. Ver weg van waar je je thuis voelde, ver weg van alles wat je kende en waar je zo vertrouwd mee was. 
Je spreekt nog (bijna) geen Nederlands maar je moet wel in Nederland naar school en ook nog eens voor een vervolgopleiding gaan kiezen. 
Hoe verloren zul je je dan voelen? Ondanks alles wat je achtergelaten hebt, heb je gelukkig wel jezelf meegenomen en jij mag er zijn, waar je ook bent! 
Stichting Emergo wil deze kwetsbare jongeren graag de kans geven zichzelf weer terug te vinden. Ze laten beseffen welke talenten ook zij hebben en hoe ze die voor hun eigen toekomst in kunnen zetten. 
Onze droom is alle ISK-leerlingen een MotivatieKompas® te geven dat ze de weg wijst in onze, voor hen zo onbekende onderwijsomgeving. 
Een ‘warm’ en betekenisvol overdrachtsdocument voor hun vervolgopleiding of aanstaande baan. Vaak het eerste certificaat voor hun nieuwe leven in Nederland. 
Droomt u met ons mee? Zij en wij hebben voor die droom uw steun hard nodig!

Wat is ISK?

In de Internationale Schakelklassen (ISK) zitten leerlingen van 12 tot 18 jaar die weinig of geen Nederlands spreken. De Nederlandse taal staat hier centraal om de leerlingen voor te bereiden op het reguliere, Nederlandstalige onderwijs. Ook worden ze wegwijs gemaakt in de Nederlandse cultuur en samenleving. Vanuit de ISK-klas stromen ze ons Nederlandse onderwijs in. Het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding is voor deze groep een haast onmogelijke opgave. In het ISK-traject ontbreekt daarvoor de tijd, thuis ontbreekt meestal de kennis.

Wat is het Motivatiekompas?

In het traject van het MotivatieKompas® gaan de ISK-leerlingen onder begeleiding van gecertificeerde Motivatiespecialisten op zoek naar hun persoonlijke talenten. Even weg van al je nare herinneringen, puur op zoek naar jezelf en naar de richting van jouw toekomst. De samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun keuzes en eigen afwegingen kunnen maken. Het is dus van groot belang dat de ISK-leerling zichzelf kent, erkent en waardeert. Ieder mens heeft een uniek motivatiepatroon dat voortkomt uit zijn eigen persoonlijke verhalen. Dat waar jij je bed voor uit komt, dat wat jouw innerlijk vuur laat branden, dat waar jij veel plezier in hebt en waarin je daardoor ook succesvol zult zijn. Dat MotivatieKompas® is een waardevol instrument voor iedereen voor de rest van het werkende leven. Dat MotivatieKompas® is extreem waardevol voor de leerlingen in de Internationale schakelklas, die die richting in hun leven even helemaal kwijt zijn.

De kracht van motivatie

Het valt niet mee om door alle minder leuke herinneringen heen op zoek te gaan naar trotse en voldoening gevende persoonlijke verhalen. Maar ze zijn er wel en ze komen altijd boven tafel, zelfs na de meest bizarre omstandigheden. De bewustwording van talenten die de ISK-leerling zelf leert herkennen en benoemen, geeft ze een sprong vooruit in de goede richting. Zo maken ze ook een goede start in het reguliere onderwijs en in onze maatschappij. Het MotivatieKompas® helpt de ISK- leerlingen om bezig te zijn met hun toekomst. Iets wat voor de juiste doorstroom in ons onderwijs zó belangrijk is. Meedoen met het MotivatieKompas® betekent ook persoonlijk groei en ontwikkeling en automatisch groeit ook de kennis van onze taal. Tijdens dit traject is er ruimte voor individuele aandacht. De Motivatiespecialist bouwt een persoonlijke vertrouwensband op.

Achtergrondinformatie ISK-pilots

De betrokken mensen en leerlingen van de pilots met deze specifieke doelgroep waren zo enthousiast dat zij met de hulp van Stichting Emergo, nog veel meer ISK-leerlingen deze unieke kans willen geven. Die droom kunnen wij alleen waarmaken met uw hulp en met uw steun!

ISK De Brink Laren

Dit was de 1 e pilot op een ISK-school om te kijken wat het MotivatieKompas® voor deze groep zou kunnen betekenen. Er werd gewerkt met twee leerlingen van 16, een jongen en een meisje uit Syrië en Palestina. Zowel de coördinator als de leerlingen waren erg enthousiast en de uitreiking van de certificaten maakte de andere leerlingen geïnteresseerd en leergierig. Vier coaches gingen vervolgens aan de slag met een groep van 16 leerlingen, een groep van 6 en in januari start nog een nieuwe groep. Beeld werd ingezet om de taalachterstand te overbruggen. Vooraf werd er een nulmeting gedaan, zodat de resultaten ‘gemeten’ konden worden. De ISK-leerlingen uit de pilots maakten zichtbare sprongen vooruit nadat ze hun eigen passie (terug)vonden. Leerlingen van 12-17 jaar uit veel verschillende landen vonden elkaar in hun enthousiasme, kwetsbaarheid en intrinsieke motivatie toen ze op zoek gingen naar de dingen waar ze trots op zijn.

Pilot ISK Edith Stein College Den Haag

De pilot op het Edith Stein College met een groep van 14 en een groep van 35 leerlingen in mei 2018 is goed bevallen. De leerlingen geven aan zich goed te herkennen in het MotivatieKompas® en ook nieuwe kanten van zichzelf te zien. Bij veel van de leerlingen die de nulmeting en de eindmeting hebben ingevuld zie je een meer realistische keuze voor een vervolgopleiding. Een leerling die advocaat wilde worden gaat een creatieve opleiding doen, en de dromen van een vader werden door de onderbouwing van haar talenten de dromen van de dochter zelf.

VOAT (voortgezet onderwijs anderstaligen) Summa College Eindhoven

Hier is het eerste traject van het MotivatieKompas® zo goed bevallen dat de school geld uit een bovenschools fonds heeft gevonden om nog een tweede groep met het MotivatieKompas® te laten werken. Leerlingen zeggen in de eerste evaluaties dat ze veel over zichzelf geleerd hebben en het heel nuttig te vinden voor hun toekomst.

Jongeren hebben de toekomst, ALLE jongeren. Juist bij kwetsbare en kansarme jongeren is het van groot belang om het motivatiebewustzijn, de zelfkennis en het zelfvertrouwen te vergroten. Uw donatie kan bijdragen aan de enorm belangrijke keuze van ISK-leerlingen voor hun vervolgopleiding. Daarmee levert u ook een bijdrage aan onze gehele maatschappij. Bij voorbaat daarvoor onze dank!

Ons bankrekeningnummer: NL30RABO0127135960